چگونه بخریم؟ آیتم‌های دوتا2

16 مورد

آخرین آیتم‌ها

Shards of Exile
Shards of Exile

50,000

تومان
1 مورد
The Llama Llama
The Llama Llama

15,000

تومان
1 مورد
Artificer's Hammer
Artificer's Hammer

12,000

تومان
1 مورد
Artificer's Hammer
Artificer's Hammer

11,000

تومان
1 مورد
Warbler and Snikt
Warbler and Snikt

10,000

تومان
1 مورد
Taunt: Barrelmeister
Taunt: Barrelmeister

3,500

تومان
1 مورد
The Battle Caster Set
The Battle Caster Set

3,500

تومان
1 مورد
Hardened Hunter's Gear Set
Hardened Hunter's Gear Set

3,500

تومان
1 مورد
Announcer: Death Prophet
Announcer: Death Prophet

3,000

تومان
1 مورد
Cape of the Bloodroot Guard
Cape of the Bloodroot Guard

2,900

تومان
1 مورد
Belt of the Chainbreaker
Belt of the Chainbreaker

1,500

تومان
1 مورد
Ghost Orb of the Planeswalker
Ghost Orb of the Planeswalker

1,000

تومان
1 مورد
Cranial Clap Trap
Cranial Clap Trap

750

تومان
1 مورد
Experimentalist's Goggles
Experimentalist's Goggles

300

تومان
1 مورد
Revered Wrap
Revered Wrap

250

تومان
1 مورد
بستن X