چگونه بخریم؟ آیتم‌های دوتا2

46 مورد

آخرین آیتم‌ها

Exalted Demon Eater
Exalted Demon Eater

335,000

تومان
1 مورد
Genuine Hat of the Kraken
Genuine Hat of the Kraken

190,000

تومان
1 مورد
Dark Artistry Belt
Dark Artistry Belt

110,000

تومان
1 مورد
Genuine The Golden Barb of Skadi
Genuine The Golden Barb of Skadi

80,000

تومان
1 مورد
Concord Dominion
Concord Dominion

59,200

تومان
1 مورد
JJ Lin's Timekeeper Music Pack
JJ Lin's Timekeeper Music Pack

46,200

تومان
1 مورد
Cape of Rising Fury
Cape of Rising Fury

43,800

تومان
1 مورد
Taunt: You Prefer Arrows?
Taunt: You Prefer Arrows?

35,400

تومان
1 مورد
Blade of the Demonic Vessel
Blade of the Demonic Vessel

34,900

تومان
1 مورد
Bitter Lineage
Bitter Lineage

32,000

تومان
1 مورد
Shadow Masquerade
Shadow Masquerade

15,500

تومان
1 مورد
Dark Artistry Bracers
Dark Artistry Bracers

13,900

تومان
1 مورد
Moonfall
Moonfall

13,000

تومان
1 مورد
Inscribed Rollermawster
Inscribed Rollermawster

13,000

تومان
1 مورد
Artificer's Hammer
Artificer's Hammer

12,000

تومان
1 مورد
Artificer's Hammer
Artificer's Hammer

12,000

تومان
1 مورد
بستن X